more
    more
    more
报告题目 :
报  告  人:
余达刚 教授 四川大学
时       间:
2023年03月28日(周二)下午15:30-16:30
地       点:
中南大学新校区化学楼129多功能报告厅
报告题目 :
报  告  人:
雷爱文 教授 武汉大学
时       间:
2023年 3月14日(周二)下午15:00-16:30
地       点:
中南大学新校区化学楼 129 报告厅
报告题目 :
报  告  人:
刘俊秋 教授 杭州师范大学
时       间:
2023年3月2日 14:30-15:30
地       点:
化学化工学院129报告厅
Paracletos
Paracletos
Paracletos